• Geen dieet, maar echt gezond afvallen!
Open

AVG

AVG

Beveiliging van uw gegevens

AVG

Privacybescherming wordt een steeds belangrijker thema. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 opgevolgd en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens die ik nodig heb voor de behandeling om te gaan. Je zal daarvoor van mij een toestemmingsformulier krijgen bij het eerste consult. Daarin staat onder meer dat je altijd mag vragen om vernietiging van je (bewaarde) gegevens.

Hoe, wat en waarom

Privacyverklaring

De privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens.

Ik, gewichtsconsulente Yvonne Maatman (hierna te noemen ‘consulent’) vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij of namens mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Van wie verzamel ik persoonsgegevens?

Ik verzamel persoonsgegevens en persoonlijke data van gebruikers van mijn diensten.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, via e-mail, telefoon, de website, sociale media, online formulieren via de website, (online) aanvragen voor informatie of diensten en via de nieuwsbrieven.

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd voedings-, bewegings- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, je polisnummer en je zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of je aan beweging doet. Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropomotrisch onderzoek, zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, middelomtrek en je energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Als deze gegevens niet of niet eerlijk worden verstrekt, kan ik niet garanderen dat ik je een goed advies kan geven. Ik vraag aan het eind van je intake altijd of je zeker weet dat de gegevens eerlijk zijn verstrekt en of je daarvoor wilt tekenen. Via de online formulieren op de website en de nieuwsbrief worden gegevens gevraagd, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, die noodzakelijk zijn om de aanvragen te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard, omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik op een later moment bij een andere cliënt opnieuw wil kunnen raadplegen, zonder dit opnieuw uit te hoeven zoeken. Als je gegevens worden bewaard, dan is dit geanonimiseerd. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhouding

Zoals ook vermeld in de Algemene Voorwaarden heb ik geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen voor zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

Inzage, wijzigen of verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt hiervoor bellen naar 0499 – 700 252 of een e-mail sturen naar info@smakelijkgezond.nl. Je financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

E-mail / nieuwsbrieven

Ik houd alle cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen graag op de hoogte van mijn werk en dit gebeurt voornamelijk via de nieuwsbrieven, sociale media en de website.

Beveiliging

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Ik behoud me het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, kunt je contact opnemen met me, via info@smakelijkgezond.nl of bellen naar 0499 – 700 252.

Copyright

Alle inhoud op mijn website valt onder mijn copyright, waarbij ik bronvermelding toepas, indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn info. De informatie van mijn website en communicatiekanalen mag worden gedeeld via sociale media, mail etc., mits ik daarbij als bron vermeld word.

Contactgegevens

Mijn contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking en beheer van persoonsgegevens zijn:
Smakelijk Gezond, Europaplein 1, unit 2.12, 5684 ZC te Best. Telefoon: 0499 – 700 252. Email: info@smakelijkgezond.nl